Mr. Vladimir Konomi Sales Manager, 2017 Year of Employment: 2000

“Se pari vecoj dhe vleresoj ne ecurine ne pune, besnikerine ndaj kompanise dhe vetes, perkushtimin per arritjen e objektivave, profesionalizmin dhe gjithe procesin e shitjes si nje sfide. A jane permbushur nevojat e mia personale dhe profesionale gjate karrieres sime...