Zgjidhjet qe ofrojme

  • Planifikimi i Burimeve ne Korporata (ERP)
  • Menaxhimi i Marredhenieve me Klientet (CRM)
  • Sistemi i Menaxhimit te Burimeve Njerezore
  • Menaxhimi i Dokumenteve dhe arkive elektronike
  • Siguria e Rrjeteve
  • Siguria ne Aplikacione
  • Sherbime Hostimi
  • Zgjidhje ne Menaxhimin IT
  • Zgjidhje per Telefonine

Ndermarrje te mesme dhe te vogla

InfoSoft Systems ofron konsulencë teknike, implementim dhe suport shërbimesh, integrim sistemesh të specializuara për organizata të mëdha, të mesme dhe të vogla. Lider i njohur në Shqipëri, i suksesshëm dhe sfidues në tregun rajonal përgjatë viteve të eksperiencës, me aftësi funskionesh biznesi në industri, InfoSoft Systems vazhdon të bashkëpunojë me klientët duke i ndihmuar ata në zgjerimin dhe rritjen e biznesit të tyre. Duke përdorur teknologjitë më të reja nëpërmjet partnerëve global InfoSoft Systems po pasuron dhe thjeshtëzon kanalet e komunikimit duke bërë informacionin të aksesueshëm kudo dhe në çdo kohë.

Duke vepruar si nje kompani e orientuar drejt sherbimit ne nje treg te percaktuar dhe te fokusuar ne kemi sherbimet tona te zhvilluara dhe te profilizuara si dhe zgjidhjet, te cilat ecin paralel me zhvillimet aktuale dhe nevojat e klienteve tane.

InfoSoft Systems, ofron një larmishmëri produktesh të teknologjisë së informacionit si dhe shërbime cilësore IT për kompani të mëdha, të mesme dhe të vogla. Linja jonë e produkteve përfshin zgjidhje për Sigurinë, Disponueshmërinë, Virtualizimin, Menaxhimin, Shërbimet Infrastrukturore, Komunikimin, IP Telefoninë dhe veçanërisht Servera dhe Storage. Nëpërmjet partneritetit të fortë dhe të sigurt me markat më të njohura ndërkombëtare në fushën e ITsë, ne mund të ofrojmë zgjidhjen më të mirë për të favorizuar avantazhet e biznesit tuaj. Si pika juaj e vetme për zgjidhjet e duhura teknologjike, ne mund të sigurojmë cilësi, korrektësi dhe një kontroll sa më efektiv të projektit tuaj.

Infosoft ka partnership me kompanite me te vleresuara nderkombetare dhe vazhdimisht  ne percaktojme e pershtasim sherbimet  tona me qellim qe t’u sigurojme klienteve tane zgjidhjet dhe teknologjite me te avancuara, me moderne dhe me te besuara ne tregun nderkombetar.