Kushtet e Përdorimit

InfoSoft Systems sh.p.k.

I regjistruar në: Tiranë
Hyrë në: Regjistrin e Tregëtisë me Vendim Nr. 13209, të datës 27.12.1995

Të Drejtat e Autorit 

Ky website operohet nga InfoSoft Systems sh.p.k., një korporatë aksionere e organizuar dhe që operon në bazë të ligjit shqiptar. Nëse nuk ju specifikohet e kundërta, InfoSoft Systems sh.p.k. rezervon gjithë të drejtat këtë website, në veçanti tekstin, figurat dhe grafikët, duke përfshirë këtu edhe mënyrën e paraqitjes së tyre në këtë website. InfoSoft Systems sh.p.k. do të lejojë shikimin dhe download-imin e gjithë përmbajtjes së website-it ekskluzivisht për qëllime jofitimprurëse, dhe vetëm për përdorim personal. Të Drejtat e Autorit ndalojnë që materiali në këtë website të ndryshohet, riprodhohet, përkthehet dhe/apo ruhet në mënyra të tjera duke përfshirë këtu edhe versionet elektronike. InfoSoft Systems sh.p.k. ruan të drejtën që në çdo kohë dhe pa paralajmërim, të ndryshojë, shtojë ose fshijë plotësisht apo pjesërisht website-in, apo të ndalojë operimin përkohësisht apo përgjithmonë, sipas dëshirës së tij dhe pa asnjë detyrim për të.

Të Drejtat e Autorit: Markat, Titujt, Logot

Markat, titujt, logot etj. që janë përdorur në këtë website edhe po të mos specifikohet e kundërta, janë materiale të mbrojtura nga InfoSoft Systems sh.p.k. apo nga pronarët e tyre respektivë, edhe nëse nuk mbajnë simbolin "®". Markat janë nën zbatimin e kushteve të ligjit të markave të fabrikës dhe të të drejtave të pronësisë të pronarëve të regjistruar. Palët e treta janë të ndaluara të përdorin këto marka.

Shfajësim

Përkujdesja më e mirë e mundshme është përdorur në ndërtimin e këtij website-i. Informacioni që ai përmban është kontrolluar për saktësinë e tij. Sidoqoftë, InfoSoft Systems sh.p.k. nuk ka asnjë detyrim për përpikmërinë dhe përditësimin e këtij informacioni që gjendet në website. InfoSoft Systems sh.p.k. nuk ka asnjë detyrim ndaj dëmtimeve direkte apo indirekte që vijnë si rezultat i përdorimit të këtij website-i. Hyrja në këtë website dhe përdorimi i dokumenteve në të cilat mund të lejohet hyrja do të jenë në rrezikun e vetë përdoruesit.

Nëse keni ndonjë pyetje rreth website-it, ju lutemi të na kontaktoni në:
infosoft@infosoftgroup.com.al