• Cisco Security Monitoring, Analysis & Response System

  Cisco Security Monitoring, Analysis & Response System identifikon kërcënimet duke mësuar topologjinë, konfigurimin dhe sjelljen e ambjentit të rrjetit. Lehtëson troubleshooting dhe identifikon sulmet ose dobësitë për një gamë të gjërë të rrjeteve të një kompanie. Karakterizon në mënyre virtuale një shteg sulmi, identifikon burimin e kërcënimit, dhe jep rekomandime të detajuara për zbutjen e kërcënimeve. Thjeshtëzon menaxhimin e incidenteve dhe të përgjigjeve nëpërmjet integrimit të software-it Cisco Security Management.

 • FortiNet FortiManager

  Familja e pajisjeve FortiManager ofron mjetet e nevojitura për të menaxhuar me efikasitet çdo lloj infrastrukture sigurie Fortinet, nga disa pajisje, në mijëra pajisje, e deri në agjentë sigurie deri në fund. Pajisjet ofrojnë sigurim, konfigurim dhe menaxhim rinovimi të centralizuara dhe të bazuara në policë për pajisjet FortiGate, FortiWiFi, dhe FortiMail, gjithashtu dhe agjent sigurie deri në fund nga FortiClient. Ata ofrojnë gjithashtu monitorim rrjeti nga fillimi deri në fund për më shumë kontroll.

  FortiManager ofron TCO më të ulët për implementimet e Fortinet duke minimizuar si koston e shpërndarjes fillestare, po ashtu edhe shpenzimet e vazhdueshme operacionale. Menaxherët mund të kontrollojnë hyrjen administrative dhe mund të thjeshtëzojnë shpërndarjen e policës duke përdorur administrim me bazë roli për të përcaktuar privilegjet e përdoruesit për domain-et dhe funksionet menaxheriale specifike, duke bashkuar mbledhje të pajisjeve të Fortinet dhe agjentëve në domain-e menaxheriale independente. Duke ftuar në mënyrë lokale rinovime në përmbajtje sigurie për pajisjet e menaxhuara dhe agjentët, pajisjet FortiManager minimizojnë vlerësimin e filtrimin në Web dhe maksimizojnë mbrojtjen e rrjetit.

  Ajo çka përfitohet nga FortiNet FortiManager është:

      - Mbeshtet deri ne 4,000 pajisje ose domain-e virtual
        (VDOM-e) dhe 100,000 agjentë të FortiClient nga një pajisje
        e vetme për komandë dhe kontroll efikas të shpërndarjeve
        më të mëdha
      - Minimizon shpërndarjen fillestare dhe shpenzimet e
        vazhdueshme operacionale të shpenzimeve të sigurisë së
        infrastrukturës së Fortinet
      - Sigurim më të shpejtë të pajisjeve të reja dhe agjentëve
        dhe menaxhimin e policës së sigurimit ndërmjet grupeve të
        aseteve, ulin barrën e menaxhimit dhe kostot operacionale
      - Rishikimi i detajuar gjurmues rrit dukshmërinë dhe aftësitë
        e auditimit
      - Menaxhon me lehtësi grackat komplekse dhe mjediset star
        VPN
      - Ka rolin si pikë distribucioni për asetet e menaxhuara, dhe
        kjo përmirëson kontrollin mbi sigurinë dhe rinovimet e
        software-it
      - Integrim i butë me pajisjet FortiAnalyzer ofron zbulime deri në
        detaj, analizë, prioritizim dhe raportim të eventeve për
        sigurinë e rrjetit