Zgjidhje Virtuale

Virtualizimi përfshin më shumë se konvertimin e serverave të shumëfishtë në një platformë më robuste. Duke krijuar një plan virtualizimi të mirë-skicuar  sigurojmë që biznesi juaj do të maksimizojë çdo dollarë të shpenzuar dhe që ai realizon më të mirën që teknologjia e virtualizimit ka për të ofruar. InfoSoft Systems fokusohet në arkitekturën e virtualizimit të serverave, i caktuar nevojave të biznesit dhe planin e implementimit, që konsiderohet niveli fondamental i çdo plani virtualizimi. Shpërblimi? Efiçencë energjie, kursim kosto, dhe një qendër të dhënash e dytë për disaster recovery.