Manaxhimi i bizesit tuaj do të thotë gjithashtu IT

Prezenca IT në aktivitetet e biznesit ka një numër pasojash, një prej të cilave është evolucioni i rolit të IT-së nga një suport biznesi në ofrues shërbimi për bizines. Ky ndryshim roli ka një sërë implikacionesh dhe ndër më të rëndësishmet janë:

1) theksimi i ofrimit të shërbimeve cilësore për grupet e biznesit
2) kosto e këtyre shërbimeve, të cilat janë tashmë pjesë integrale
    e biznesit