• Cisco Unified Contact Center Express

  Cisco Unified Contact Center Express është një server i vetëm, integruar me qendër kontakti në kuti, për qendrat e kontaktit formale dhe ato informale. Ai ofron:

      - Routing të sofistikuar të telefonatës dhe aftësi menaxhimi
        kontaktesh gjithëpërfshirëse
      - Karakteristika të fuqishme dhe automatike të shpërndarjes
        së telefonatave duke përfshirë routing me kusht, telefonatë
        në rradhë, dhe pritshmërinë e mesazheve, shfaqja e të
        dhënave të kompanisë, të dhëna në kohë reale dhe raportim
        historik
      - Integrimi i prezencës për më shumë kënaqësi nga ana e
        telefonuesit nëpërmjet performancës së rritur të agjentit dhe
        ekspertizën e diturisë së punonjësit
      - Workforce Optimization, duke përfshirë Workforce
        Management, Quality Management dhe Advanced Quality
        Management
      - Blended Preview Outbound Dialer dhe aftësi përgjigjeje me
        zë interaktiv të jashtëm
      - Blended Agent Email
      - Mobile Supervisor që mundëson raportet në kohë reale

 • Cisco Unified CRM Connector

  Integro aplikime të palës së tretë Customer Relationship Management (CRM) me zgjidhjet e  Cisco Unified Contact Center. Integrimi mundëson agjentët të përdorin CRM të palës së tretë me ndërfaqe përdoruesi për tu marrë me gjithë marrëdhëniet me klientin. Kur vjen një thirrje e re:

      - Informacioni i CRM merret nga numri i telefonit, Interactive
        Voice Response (IVR), ose shfaqet në një popup në ekranin
        e agjentit
      - Telefonatat mund të bëhen routed, të konferencohen ose
        transferohen nga ekrani i CRM
      - Aktiviteti është i rregjistruar për telefonatat hyrëse dhe dalëse