Menaxhimi i Aseteve Software

Virtualizimi, shtimi i paisjeve dhe shtrirja e IT, kanë kontribuar që menaxhimi i inventarit IT të kompanise të bëhet gjithnjë e më kompleks dhe të kërkoje më shumë kohe. Por kjo është një detyre me rëndesi të vecantë, pasi kompania duhet të përfitoje vleren e plotë të cdo license që zotëron, si dhe update-et e lidhura me të, suportin dhe shërbimet.

Infosoft System ofron një shërbim inventarizimi SAM, i cili ndihmon klientët të identifikojnë të gjithë software-et e instaluar në mjediset e kompanisë së tyre, dhe të konfirmojnë se të gjitha programet përdoren në përputhje me marreveshjet përkatëse të licensimit.