Përshkrimi i Vendit të Punës

<  Inxhinier Sistemi
08.10.2018 10:01 Age: 16 days
Category: ITD shpk ITD shpk

Menaxher Shitjesh


ITD shpk, kerkon te punesoje:

 

 

Menaxher Shitjesh

 

 

Menaxheri i Shitjeve eshte punonjesi pergjegjes per te ndertuar dhe menaxhuar procesin e shitjes midis kompanise edhe klienteve te saj. Per realizimin e ketij objektivi përdor me eficiencë njohuritë për produktet qe trajton kompania dhe është përgjegjës per menaxhimin e procesit te shitjes gjatë gjithë ciklit prej mundesisë deri në perfundimin e kontratës.

 

Detyra dhe pergjegjesi:

 

-         Mban dhe permireson marredheniet me klientet ekzistues me qellim permbushjen me se miri te kerkesave te tyre

-         Eshte i suksesshem ne prezantimin ne menyre profesionale te produkteve tek klientet

-         Eshte i suksesshem ne zgjerimin e games se klienteles dhe ne ndertimin e raporteve me kliente te rinj

-         Realizon me sukses dhe tejkalon planin e tij te shitjeve

 

Kerkesa per kandidatet:

-         Diplome universitare

-         Te kene te pakten 3 vjet experience ne pozicione pune analoge ne kompani private

-         Njohuri e produkteve IT - (e preferueshme)

-         Njohje shume e mire e gjuhes angleze

-         Aftesi shume te mira komunikuese dhe negociuese

Per te aplikuar ju lutem dergoni CV-te dhe dokumente te tjera qe vertetojne kualifikimet tuaja ne adresen e_mail: humanresources@infosoftgroup.com.al

Te dhenat qe do te paraqitni nepermjet aplikimit tuaj do te ruhen dhe perpunohen vetem per qellime rekrutimi, ne mbeshtetje te legjislacionit ne fuqi per mbrojtjen e te dhenave personale. Me konkretisht sipas percaktimeve te Kushtetutes se Republikes se Shqiperise, Ligjit ne fuqi (Nr. 9887 date 10.03.2008) "Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale" dhe akteve nenligjore per zbatim.