Përshkrimi i Vendit të Punës

08.10.2018 00:00 Age: 16 days
Category: InfoSoft Business Solutions InfoSoft Business Solutions

Reporting Specialist


Infosoft Business Solutions shpk, kerkon te punesoje:


Reporting Specialist

Kërkesat per kandidatet:

·    Diplome universitare ne Shkenca Kompjuterike, Informatike ose dege ekuivalente

  • Eksperience si zhvillues/e raportesh (SSRS ose ne platforma te tjera bazuar ne SQL)
  • Eksperience si zhvillues/e BI - e preferuar
  • Te jete familjar me teknologjite BI (p.sh. Microsoft Power BI, Oracle BI, Power BI, Tableau, ClickView)
  • Te njohe mire SQL queries
  • Njohuri mbi SQL Analysis Services (SSAS) - e preferuar, SQL Server Reporting Services (SSRS) dhe SQL Server Integration Services (SSIS)
  • Njohuri mbi menaxhimin e databazes, online analytical processing (OLAP) dhe ETL (Extract, transform, load) framework
  • Aftesi per te ndermarre iniciativa dhe te jete inovativ/e
  • Aftesi analitike per zgjidhjen e problemeve
  • Aftesi te mira komunikuese dhe organizative

Per te aplikuar ju lutem dergoni CV-te dhe dokumente te tjera qe vertetojne kualifikimet tuaja ne adresen e_mail:

humanresources@infosoftgroup.com.al