Përshkrimi i Vendit të Punës

< Punonjes ne Servis per Pajisje Elektronike
18.05.2018 11:21 Age: 93 days
Category: InfoSoft Systems InfoSoft Systems

Punonjes/e ne Kontabilitet


Infosoft Systems shpk, kerkon te punesoje:

 

 

Punonjes/e ne Kontabilitet

 

Detyra dhe Pergjegjesi:

 

- Llogarit kosto te produkteve, elementet perberes te saj, si edhe shperndan me saktesi kostot e tyre shtese

- Regjistron faturat e shpenzimeve si dhe i kontabilizon sakte ato sipas natyres dhe detajeve te percaktuara

- Analizon dhe ndjek gjendjen e llogarive “Furnitore”. Evidenton dhe njofton superiorin per detyrimet ndaj furnitoreve dhe afatet e pageses.

- Kontrollon cdo fund muaji librin e blerjes/shitjes. Evidenton shmangiet e mundshme me llogarite perkatese, si dhe mban pergjegjesi per mbylljen e librave etj.

 

Kerkesa per kandidatet:

- Te kete mbaruar studimet e larta prane Fakultetit Ekonomik, finance - kontabilitet

- Te kete minimalisht 5 vjet eksperience pune si punonjes ne finance & kontabilitet ne kompani private

- Te njohe mire planin kontabel dhe natyren e regjistrimeve kontabel

- Te njohe mire programet financiare

- Te kete njohuri mbi legjislacionin tatimor:

- Ligji per tatimin mbi te ardhurat

- Ligji per TVSH

- Ligji per procedurat tatimore

- Te kete logjike shume te mire matematikore dhe analitike

- Te kete njohuri te mira te gjuhes angleze

 

Per te aplikuar ju lutem dergoni CV-te dhe dokumente te tjera qe vertetojne kualifikimet tuaja ne adresen e_mail: humanresources@infosoftgroup.com.al

Te dhenat qe do te paraqitni nepermjet aplikimit tuaj do te ruhen dhe perpunohen vetem per qellime rekrutimi, ne mbeshtetje te legjislacionit ne fuqi per mbrojtjen e te dhenave personale. Me konkretisht sipas percaktimeve te Kushtetutes se Republikes se Shqiperise, Ligjit ne fuqi (Nr. 9887 date 10.03.2008) "Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale" dhe akteve nenligjore per zbatim.