Përshkrimi i Vendit të Punës

08.10.2018 00:00 Age: 16 days
Category: ITD shpk ITD shpk

Pergjegjes i Njesise Commercial


ITD shpk, kerkon te punesoje:

 

Pergjegjes i Njesise Commercial

 

Detyra dhe pergjegjesi:

 

·         Njeh portofolin e produkteve commercial me te cilat operon kompania dhe kontratat me furnitoret per keto produkte

·         Siguron plotesimin e te gjitha kushteve, certifikimeve apo detyrimeve te tjera per mbajtjen e kontratave si dhe aplikon ne menyren me optimale marrjen e te gjitha benefiteve te mundshme.

·         Mban marredhenie me furnitoret per me ceshtje te caktuara.

·         Ushtron kontroll dhe monitorim mbi ofertimet teknike-ekonomike ne menyre qe te siguroje plotesimin e kerkesave te klientit, si dhe te prioriteteve dhe objektivave te kompanise.

·         Propozon shtimin e portofolit commercial me produkte/zgjidhje te reja nga furniture ekzistues apo te rinj.

·         Monitoron rregullisht aktivitetin operacional te PM-ve commercial dhe raporton periodikisht tek superiori.

·         Pergjegjes per pergatitjen e nje plani per trajnim/informim/prezantime te partnereve ne lidhje me portofolin e kompanise.

·         Pergjegjes per organizimin dhe monitorimin e procesit te Pre-sales.

·         Permbush rolin e SM per disa kliente kryesore.

 

Kerkesa per kandidatet:

-         Diplome universitare ne profile teknike 

-         Minimalisht 5 vjet experience pune ne tregun IT, segmentin Commercial

-         Aftesi shume te mira komunikuese dhe negociuese

-         I afte per te punuar ne grup dhe nen presion

-         Aftesi shume te mira organizative

-         Njohje shume e mire e gjuhes angleze

Per te aplikuar ju lutem dergoni CV-te dhe dokumente te tjera qe vertetojne kualifikimet tuaja ne adresen e_mail: humanresources@infosoftgroup.com.al

Te dhenat qe do te paraqitni nepermjet aplikimit tuaj do te ruhen dhe perpunohen vetem per qellime rekrutimi, ne mbeshtetje te legjislacionit ne fuqi per mbrojtjen e te dhenave personale. Me konkretisht sipas percaktimeve te Kushtetutes se Republikes se Shqiperise, Ligjit ne fuqi (Nr. 9887 date 10.03.2008) "Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale" dhe akteve nenligjore per zbatim.