JURIST/E - Infosoft Systems Sh.p.k., Tirana, Albania
 

Përshkrimi i Vendit të Punës

15.05.2018 00:00 Age: 97 days
Category: InfoSoft Management Services InfoSoft Management Services

JURIST/E


Infosoft Management Services shpk, kerkon te punesoje:

JURIST/E

Detyra dhe përgjegjësi:

-      Ndjekja e zbatueshmerise se legjislacionit fiskal dhe doganor si dhe zgjidhja e problemeve konkrete ne keto fusha.

-      Hartimi dhe negocimi i kontratave te ndryshme (shitjeje, qeraje etj…)

-      Evidentimi i ndryshimeve ne ligjet e biznesit dhe informimi i departamenteve dhe punonjesve te tjere te interesuar, ne lidhje me keto ndryshime.

-      Pergatitje te prokurave dhe autorizimeve të ndryshme

-      Hartim te shkresave me karakter administrativ drejtuar institucioneve të ndryshme

-      Përgatitja e vendimeve të asamblesë te kompanive të grupit

Kërkesa për kandidatët:

Arsimimi dhe eksperienca

-      Diplome universitare e nivelit te dyte, Fakulteti i Drejtesise

-      Minimalisht 3 vjet eksperience pune si jurist/e

Te tjera:

-      Njohje shume e mire e gjuhes angleze

-      Njohuri te legjislacionit doganor

-      Njohuri shume e mire e ligjit mbi Shoqerite Tregtare

-      Njohuri mbi ligjin e Prokurimeve Publike

-      Njohuri te Kodit Civil dhe Procedures Civile

-      Njohuri te Kodit mbi “Procedurat Administrative ne R.Sh”

 

Per te aplikuar ju lutem dergoni CV-te dhe dokumente te tjera qe vertetojne kualifikimet tuaja ne adresen e_mail: humanresources@infosoftgroup.com.al

Te dhenat qe do te paraqitni nepermjet aplikimit tuaj do te ruhen dhe perpunohen vetem per qellime rekrutimi, ne mbeshtetje te legjislacionit ne fuqi per mbrojtjen e te dhenave personale. Me konkretisht sipas percaktimeve te Kushtetutes se Republikes se Shqiperise, Ligjit ne fuqi (Nr. 9887 date 10.03.2008) "Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale" dhe akteve nenligjore per zbatim.