Përshkrimi i Vendit të Punës

06.06.2017 00:00 Age: 18 days
Category: InfoSoft Systems InfoSoft Systems

Inxhinier per Infrastrukture


Infosoft Systems Shpk, kerkon te punesoje:


Inxhinier per Infrastrukture

 

Detyra dhe përgjegjësi:

 

·         Ofron suport te avancuar per teknologjine ku ai eshte ekspert me supervizion minimal nga jashte.

·         Ofron, sipas ekspertizes se tij perkatese, suport per sisteme teknologjike me arkitektura komplekse.

·         Pergjigjet per manaxhimin dhe eskalimin  e case-eve te avancuara  per kliente enterprise me vendoret perkates.

·         Drejton, monitoron dhe trajnon ekipin e tij te punes ne projekte te caktuara.

·         Kryen vleresimet e pjeseve te projekteve te ekspertizes se tij, duke gjykuar me objektivitet mbi kohet e parashikuara.

·         Prezanton zgjidhje qe perfshijne teknologji te ekspertizes se tij.

·         Pershkruan zgjidhjen e kerkuar sipas ekspertizes qe disponon, ne rast kerkese per ofertim.

 

Kerkesa per kandidatet:

 

·        -Diplome e Nivelit te Dyte, Inxhinieri Informatike ose Elektronike

·        -3 - 5 vjet eksperience ne kete fushe – e detyrueshme

     -Certifikim minimalisht nivel MCSA 2008 / 2012 ose ekuivalente te tyre

·     -Njohuri praktike te nje ose disa aplikimeve te paketes se Microsoft System Center (Operation Manager, Configuration Manager, etj.)

·         -Njohuri te pergjithshme te serverave te nivelit baze

·   -Te kete njohuri ne Project Management dhe praktikat ITIL – e preferueshme

·         -Njohuri shume e mire e gjuhes angleze.

 

Per te aplikuar ju lutem dergoni CV-te dhe dokumente te tjera qe vertetojne kualifikimet tuaja ne adresen e_mail: humanresources@infosoftgroup.com.al

Te dhenat qe do te paraqitni nepermjet aplikimit tuaj do te ruhen dhe perpunohen vetem per qellime rekrutimi, ne mbeshtetje te legjislacionit ne fuqi per mbrojtjen e te dhenave personale. Me konkretisht sipas percaktimeve te Kushtetutes se Republikes se Shqiperise, Ligjit ne fuqi (Nr. 9887 date 10.03.2008) "Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale" dhe akteve nenligjore per zbatim.