Përshkrimi i Vendit të Punës

08.10.2018 00:00 Age: 16 days
Category: InfoSoft Systems InfoSoft Systems

Inxhinier Junior/Networking


 Infosoft Systems Sh.p.k, po kerkon te punesoje:

Inxhinier Junior/Networking

Detyra dhe përgjegjësi:

-      Kryen me cilesi dhe perpikmeri te gjitha detyrat qe i ngarkohen. Vepron dhe performon ne menyre  eficente sipas SLA-ve te caktuara.

-      Instalon, konfiguron dhe administron një teknologji ose sistem të përcaktuar (p.sh, Hardware, Sisteme Operative, Rrjete).

-      Suporton dhe eshte pergjegjes per administrim te sistemeve dhe ambienteve IT te pre-alokuara dhe pre-dizenjuara per kliente. Siguron stabilitet te sistemeve IT dhe te rrit performancen e tyre.

-      T’i pergjigjet me shpejtesi dhe eficence incidenteve dhe kerkesave te klienteve.

-      Analizon dhe zgjidh ne kohe problemet qe dalin gjate zhvillimit te projektit/sherbimit dhe siguron raportin e statusit te tyre prane manaxherit te projektit.

 

Kerkesa per kandidatet:

-      Diplome universitare ne Shkenca kompjuterike, Informatike, Elektronike ose dege te tjera teknike.

-      Minimalisht 2 vjet eksperience pune/networking.

-      Te jete i familjarizuar me komandat dhe utilitetet baze per administrimin dhe menaxhimin e routerave dhe switcheve Cisco.

-      Aftesi shume te mira komunikuese dhe pune ne grup

-      Njohuri shume e mire e gjuhes angleze.

 

Kualifikime:

-      Certifikate CCNA ose ekuivante te saj – e preferueshme

-      Certifikata te sistemeve operative – e preferueshme

Per te aplikuar ju lutem dergoni CV-te dhe dokumente te tjera qe vertetojne kualifikimet tuaja ne adresen e_mail: humanresources@infosoftgroup.com.al